Miljoen Stemme Vir Steve

MSVS

                 

Media Vrystelling 21September 2015 - Boere & Bikers Geloftefees

2015 is gekenmerk deur ‘n ongekende aantal aanvalle op ons plaasboere wat tot die moord van verskeie boere gelei het.  Die regering faal sy eerste plig, naamlik om die inwoners van Suid Afrika te beskerm, en staan apaties teenoor die geweld in Suid Afrika.  Niemand word ontsien nie, en uiterste vorme van wreedheid word in die aanvalle gebruik.

Miljoen Stemme Vir Steve is gestig as ‘medium om steun te verkry vir Steve Hofmeyr se standpunt van ‘n regverdige Suid Afrika, waar minderhede dieselfde regte geniet as die meerderheid.  ‘n Suid Afrika waar ons en ons kinders ‘n veilige, vooruitstrewende bestaan kan maak, sonder die onregverdige vingerwysings na ‘n verdraaide verlede, en waar ons ons kultuurerfenis ten volle kan geniet.

Die geweld in Suid Afrika, en die gepaardgaande moorde, is iets wat vir Miljoen Stemme vir Steve, net soos Steve Hofmeyr, baie na aan die hart lê.  Die aanvalle op plaasboere gaan met rassisme vanaf die aanvallers gepaard, en die haat is duidelik sigbaar in die manier wat die slagoffers dikwels gemartel word.  Die regering se apatiese houding teenoor die plaasboer, asook die gedurige vals beskuldigings van gesteelde grond, en die vals beskuldigings dat plaasboere hul werkers mishandel, dra by tot die aanvalle en die gewelddadigheid daarvan.  Miljoen Stemme vir Steve is veral bekommerd omdat die voedselsekuriteit van Suid Afrika afhanklik is van die plaasboer.  Met die huidige bevolkingsaanwas, kan ons nie bekostig om plaasboere te verloor nie, hul getalle het om verskeie redes reeds met twee derdes gekrimp.

Passiewe stilswye oor die moorde op ons plaasboere dui op ongeërgde goedkeuring, en Miljoen Stemme vir Steve kan dit nie verder duld nie. In die lig hiervan, bied Miljoen Stemme vir Steve dus ‘n Boere en Bikers geloftefees aan saam met die Voorbegin Wildboerdery en Lodge in die Bothaville distrik op 15 en 16 Desember 2015, om ons teenkanting van die huidige stand van sake aan te spreek.  Ons verwag ‘n groot opkoms van plaasboere sowel as motorfietsklubs, om hul by die ander besorgdes te skaar.

 ‘n Vol program word oor twee dae aangebied, met ‘n motorfiets, bakkie en trekker massarit vanaf die Nampo feesterrein tot by Voorbegin.  Daar sal ‘n boeredans, kontantkroeg  en kosstalletjies beskikbaar wees.  Uit respek vir God, ons Vader, sal die kroeg en dans egter net op die 15de beskikbaar wees. Ons is dankbaar vir die deelname van kunstenaars soos Wynand en Cherée, Charles Rudd, Heinrich Ollewage en Elzé en Johan van der Merwe.  Dominee Swart sal ‘n erediens waarneem.  Die gasspreker sal natuurlik niemand anders wees nie as ons eie baken van omgee, Steve Hofmeyr!

Dagtoegang is R30 per persoon, en daar is ook kampplek beskikbaar vir die naweek teen R 100 per persoon per nag, bring dus jou tent saam en kom doen dit Oppi-koppie styl!  Besprekings kan gedoen word op ons webblad, www.miljoenvirsteve.co.za.  Bespreek vroegtydig om teleurstelling te voorkom.  Toegangkaartjies sal ook by die hek beskikbaar wees, maar omdat ons ‘n groot toestroming verwag, beveel ons aan dat jy betyds bespreek.  Besprekings vir akkomodasie kan gedoen word by Natashia by info@voorbeginlodge.co.za, of skakel (018) 4730668.

As jy glo dat jy die plaasboer nodig het om kos op jou tafels te sit, en jy het die vermoëe om daar te wees, is daar geen verskoning nie.  Kom ons wys die regering dat ONS nie apaties staan teenoor die moorde in Suid Afrika, en veral die plaasmoorde nie!


Media Release September 2015 - Boere & Bikers Geloftefees

2015 has been characterized by an unprecedented number of attacks on our farmers, which led to the murder of several farmers and/or their families.  The government is failing in its primary duty, that of protecting the inhabitants of South Africa, and they are displaying an apathy towards violence in this country.  Nobody is spared, and attacks are accompanied with extreme cruelty.

Miljoen Stemme vir Steve (Million Votes for Steve - MSVS) has been established as a medium to garner support for Steve Hofmeyr’s ideals of a fair South Africa, where minorities enjoy the same rights as the majority.  A South Africa where we and our children can be safe and prosperous.  A South Africa where minorities can also enjoy their cultural heritage, without unfair revisionist pointing of fingers at our past.

The violence in South Africa, accompanied by murder, is something that is very close to the heart of MSVS and Steve Hofmeyr.  The attacks on our farmers are linked to racism by the attackers, and the hate displayed towards our farmers are evident in the cruelty of the attacks.  The government’s apathy towards the attacks, as well as the frequent false accusations of land theft and false claims of abuse of farm workers, contribute towards the hatred for our farmers.  MSVS is concerned about the shrinking numbers of our farmers, who are vital for our food security.  The numbers have already declined by two thirds.

Passive silence with regards to the murder of our farmers is evident of an unconcerned approval thereof. MSVS cannot allow this to continue.  With this in mind, MSVS and Voorbegin Game Lodge are hosting a Boere & Bikers  Day of the Vow Festival in Bothaville District on 15 and 16 December 2015, to show our opposition to the current state of affairs.  We expect a huge crown of concerned citizens joining the plight of our farmers.

 A full program will be presented over the two days, with a bakkie, tractor and motorbike mass ride from the Nampo Festival grounds to Voorbegin Lodge being a highlight. On the 15 th a dance as well as a cash bar will be available, whereas the 15 th and the 16 th will see food stalls and entertainment by artists like Wynand and Cheree, Charles Rudd, Heinrich Ollewage and Elzé and Johan van der Merwe.  A church service will be held by the Reverend Dominee Swart.  The guest speaker will of course be nobody other that South Africa’s own beacon of care, Steve Hofmeyr himself!

Day entry will be R 30 per person, while camping sites will be available at R 100 per person per night, so bring your tent, and do it Oppi-koppi style! To avoid disappointment, please reserve your place on our webpage www.miljoenvirsteve.co.za. You may reserve your accommodation by contacting Natashia at info@voorbeginlodge.co.za, or by dialing (018) 4730668.

If you believe that you need the farmer to provide food on your tables, and you have the means to be in the Bothaville area on those days, we hope to see you there!

_______________________________________________________________________________________________________________________________


PERSVERKLARING / MEDIA RELEASE

6 April 2015

+++++++++++++++++
ENGLISH BELOW


+++++++++++++++++++


Miljoen Stemme vir Steve bied hulle volle steun aan Sunette Bridges in haar beplande aksie teen die verwydering van die standbeeld van Paul Kruger op Kerkplein Pretoria.Miljoen Stemme vir Steve doen hiermee ‘n beroep op lede om ons gesamentlike verset teen die vandalisme van ons erfenis te toon. Lede word gevra om hulle  ondersteuning in plaaslike gemeenskappe te wys deur vreedsame byeenkomste by monumente en standbeelde te organiseer.

++++++++++++++++++

“Miljoen Stemme vir Steve” supports Sunette Bridges in her planned action against the removal of the statue of Paul Kruger from Church Square in Pretoria. “Miljoen Stemme vir Steve” hereby encourages members to show solidarity against vandalism of our heritage. Members are asked to show support by organising peaceful protests at monuments and statues in their own communities

.